PRIVACY-BELEID

 

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit  Christofoor Praktijk voor Psychologie en Levensbeschouwing. Christofoor is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Christofoor maakt op de website geen gebruik van cookies.
Op de website van Christofoor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, en statistische gegevens worden niet door ons verwerkt. We delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics niet voor andere diensten.

Beveiligde verbinding

De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Toepassing privacybeleid

Christofoor respecteert de privacy  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze praktijk. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking. Christofoor is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en gelinkte sites en bronnen.  .

Welke gegevens worden door Christofoor verwerkt?

 

Persoonsgegevens:

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservice nummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.
Papieren documenten waarop persoonsgegevens staan worden opgeslagen in een met alarm beveiligde praktijkruimte, achter slot en grendel.

Doelstelling gegevensverwerking:

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben wij nodig om aan u de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden, om ons te verantwoorden ten aanzien van de kosten (ziektekostenverzekeraar) en de inhoud van de zorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Christofoor houdt daarom voor iedere cliënt een elektronisch cliëntdossier bij. De zorgverlener registreert hierin systematisch iedere cliëntgebonden activiteit en andere gegevens die van belang is voor goede en veilige hulpverlening aan de cliënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen.

Uw elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen. Gegevens worden niet gedeeld in een netwerk.  Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Christofoor geen cliëntgegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke toestemming is van de cliënt.

In uitzonderingsgevallen handelt Christofoor conform de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van het KNMG.

Indien de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar gebruikt Christofoor de privacyverklaring.

Christofoor bewaakt de privacy van de cliënt doordat alleen de behandelaar die rechtstreeks betrokken is bij de behandeling van de cliënt, toegang heeft tot het cliëntdossier. In principe kunnen zorgverzekeraars medische gegevens opvragen bij Christofoor in geval van het verlenen van toestemming voor bepaalde vormen van behandeling (machtiging door de zorgverzekeraar), en in het kader van materiële controles.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Christofoor conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen.

Christofoor heeft een overeenkomst met Stichting Benchmark GGZ (SBG) over het aanleveren van benchmarkgegevens. Hieronder vallen met name de ROM-gegevens. Deze gegevens worden niet herleidbaar aangeleverd aan SBG.

In geval van gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de cliënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen?

In ons systeem wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift.

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens

De cliënt heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn cliëntdossier. Hij kan hierom verzoeken bij de behandelaar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Christofoor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren

Verder heeft de cliënt krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kan hij een verzoek tot vernietiging van zijn dossier bij de praktijkhouder, die dit laatste met redenen omkleed kan weigeren.

Vragen en feedback

Christofoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze met de praktijkhouder via info@christofoor-praktijk.nl.